Location:Home >> Faculty >> Professors
Chunxiang KUANG
Published:2014-07-14 Hits:1638

Professor Dr. Chunxiang KUANG

 

 

 

Chunxiang Kuang

School of Chemical Science and Engineering, Tongji University

Office:

 

Chemistry Building 130

Siping Road 1239, Shanghai 200092, P. R. China

Tel:

+86-21-65983191

Fax:

+86-21-65981097

E-mail:

kuangcx@tongji.edu.cn

 

 

Introduction

 

 

 

Selected Publications:


[22] Qingshan Tian, Ping He and Chunxiang Kuang*, Synlett, 2015, 26, 681-687.
 

[21] Xin Yu, Zhendong Huang, Wei Liu, Suping Shi and Chunxiang Kuang*, Org. & Biomol. Chem.,2015, 13,  4459-4465.
 

[20] Ping He, Qingshan Tian and Chunxiang Kuang*, Synthesis, 2015, (Accept).
 

[19] Wei Liu, Xin Yu, Yahui Li and Chunxiang Kuang*, Chem. Comm., 2014, 50, 9291-9294.
 

[18] Wei Liu, Xin Yu and Chunxiang Kuang*, Org. Lett, 2014, 16, 1798-1801.
 

[17] Qingshan Tian, Ping He and Chunxiang Kuang*, Org. & Biomol. Chem., 2014, 12, 7474-7477.
 

[16] Qingshan Tian, Ping He and Chunxiang Kuang*, Org. & Biomol. Chem., 2014, 12, 6349-6353.
 

[15] Yahui Li, Wei Liu and Chunxiang Kuang*, Chem. Comm., 2014, 50, 7124-7127.
 

[14] Yahui Li, Wei Liu, Qingshan Tian and Chunxiang Kuang*, Eur. J. Org. Chem., 2014, 3307-3312.
 

[13] Zechao Wang and Chunxiang Kuang*, Adv. Synth. Catal, 2014, 356, 1549-1554.
 

[12] Zechao Wang, Qingshan Tian, Xin Yu and Chunxiang Kuang*, Adv. Synth. Catal., 2014, 356, 961-966.
 

[11] Suping Shi and Chunxiang Kuang*, J. Org. Chem., 2014, 79, 6105-6112.
 

[10] Suping Shi, Wei Liu, Ping He and Chunxiang Kuang*, Org. & Biomol. Chem., 2014, 12, 3576-3580.
 

[9] Wei Liu, Yahui Li, Yue Wang and Chunxiang Kuang*, Org. Lett., 2013,15, 4682-4685.
 

[8] Wei Liu, Yahui Li, Bo Xu and Chunxiang Kuang*, Org. Lett., 2013, 15, 2342-2345.
 

[7] Wei Liu, Yahui Li, Yue Wang and Chunxiang Kuang*, Eur. J. Org. Chem., 2013, 24, 5272-5275.
 

[6] Hao Gong, Yiwen Yang and Chunxiang Kuang*, Beilstein J. Org. Chem., 2013, 9, 2033-2039.
 

[5] Qingshan Tian, Xianmin Chen, Wei Liu and Chunxiang Kuang*, Org. & Biomol. Chem., 2013, 11, 7830-7833.
 

[4] Xuezhi Cheng, Wei Liu, Zhendong Huang and Chunxiang Kuang*, Chin. Chem. Lett., 2013, 24. 764-766.
 

[3] Zhongkui Zhang  and Chunxiang Kuang*, Chin. J. Chem., 2013 , 31, 1011-1014.    
 

[2] Yiwen Yang, Hao Gong and Chunxiang Kuang*, Eur. J. Org.Chem., 2013, 24, 5276-5279.
 

[1] Yiwen Yang, Hao Gong and Chunxiang Kuang*, Synthesis, 2013, 11, 1469-1474.

Copyright © 2012 Department of chemistry, Tongji University

Technical support:WeiCheng